dionice.com > Kamata

marketing
Glasajte za Nas!!

Što je kamata ili kamatna stopa?

Kamata (engl. interest, njem. Zins) je cijena upotrebe tuđih novčanih sredstava.

 

Kamate se izražavaju kao svota koju je dužnik obvezan platiti u nekom vremenu - obično u godini dana.

 

Kamatna stopa je postotak duga što ga u nekom razdoblju dužnik treba platiti vjerovniku.